Покана на одитния комитет на "Слънчев бряг" АД за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на "Слънчев бряг" АД за финансовата 2024 година.

Моля, изтеглете прикачените файловете.