Търг за наем за позиции за сладоледени витрини сезон 2020

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за търгове за сезонни дейности 2020г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за изпълнител застраховка имущество

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за участие в процедура за избор на изпълнители за извършване на атракционни превози с автовлакчета по отделни маршрути и за наем на ДМА - 6 броя автовлакчета

П О К А Н А 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АТРАКЦИОННИ ПРЕВОЗИ С АВТОВЛАКЧЕТА ПО ОТДЕЛНИ МАРШРУТИ И ЗА НАЕМ НА ДМА – 6 БРОЯ АВТОВЛАКЧЕТА

В изпълнение на Решение № 13.4.2019 от 29.03.2019г. и Решение № 14.6.2019 от 18.04.2019г.на Съвета на директорите на „Слънчев бряг” АД и на основание т.9 от раздел V „Движение на атракционни пътни превозни средства тип автовлакчета и ред за избор на превозвачи по отделните маршрути“ от Общите условия на търговските сделки на „Слънчев бряг” АД и регламент за организацията и ползването на инфраструктурата на к.к. Слънчев бряг – изток (одобрени с Решение №11.4.2019 от 29.03.2019г. на СД на дружеството), КАНИМ заинтересуваните лица за изпълнение на превози с бавно движещ се транспорт (автовлакчета), да подадат писмена оферта за предоставяне на атракционни превозни услуги по позиции, представляващи отделните маршрути, означени в 4-ри цвята на графичната част на Схемата за организация на движение и обособяване на паркоместа за „синя зона” в к.к. „Слънчев бряг – изток”, част пътна (Транспортна схема), рег.№В53-00-95/12.12.2018г., изготвена от „Л енд Л КОНСУЛТ“ ООД, чрез правоспособното лице инж.Т.Димитров, одобрена от Кмета на Община Несебър с писмо (становище) изх.№Н2-УТ-467-002/05.03.2019г., а именно: 1) Розов – 7 421 м. от хотел Кубан до хотел Котва; 2) Зелен – 6 255 м. от обекти „Лазур“ до х-л „Марвел“; 3) Зелен с вариант тъмнозелен край – 6 763 м. от обекти „Лазур“ до х-л „Хелена“; и 4) Червен – 3 310м. от хотел „Зорница“ до хотел „Петерхаус“, както и за наем на ДМА - 6 броя автовлакчета с инв. № 70245 и № 70246, състоящи се от локомотив и три вагона;
Вид на процедурата – конкурс за избор на изпълнител чрез представяне на една оферта по всички позиции (маршрути) и наем на ДМА - 6 броя автовлакчета;
Възложител на процедурата: „Слънчев бряг” АД
Предмет на процедурата – избор на изпълнители за упражняване правото за извършване на атракционни превози с автовлакчета – организация и осъществяване на атракционни превози с бавно движещ се транспорт - автовлакчета и реализация на предвижданията по Транспортна схема рег.№В53-00-95/12.12.2018г. и за избор на наемател на притежаваните от „Слънчев бряг“ АД ДМА - 6 броя автовлакчета с инв. № 70245 и № 70246.
Кандидатите участват за всички позиции заедно, като подават оферти за всяка позиция, а именно:
1.1. Позиция № 1: Атрактивна превозна дейност с автовлакчета по маршрут с дължина 7 421 м., от хотел Кубан до хотел Котва, означен в розов цвят на графичната част на Транспортната схема, с начална годишна цена 13 640лв. без ДДС;
1.2. Позиция № 2: Атрактивна превозна дейност с автовлакчета по маршрут с дължина 6 255 м. от обекти „Лазур“ до х-л „Марвел“, означен в зелен цвят на графичната част на Транспортната схема, с начална годишна цена 11 496лв. без ДДС;
1.3. Позиция № 3: Атрактивна превозна дейност с автовлакчета по маршрут с дължина 6 763 м. от обекти „Лазур“ до х-л „Хелена“, означен в зелен цвят с вариант тъмнозелен край на графичната част на Транспортната схема, с начална годишна цена 12 430 лв. без ДДС;
1.4. Позиция № 4: Атрактивна превозна дейност с автовлакчета по маршрут с дължина 3 310м. от хотел „Зорница“ до хотел „Петерхаус“, означен в червен цвят на графичната част на Транспортната схема, с начална годишна цена 6 084 лв. без ДДС;
1.5. Позиция № 5: наем на ДМА - 6 броя автовлакчета с инв. № 70245 и № 70246, състоящи се от локомотив и три вагона (с капацитет 16 места на вагон или общо 48+2 (в локомотива) места, с начална годишна наемна цена 44 730 лв. без ДДС;
Избраните от конкурса лица за всяка позиция, заплащат в полза на собственика на транспортната инфраструктура „Слънчев бряг“ АД еднократна цена по договора в размер на 25 000лв. без ДДС, в срок до 31.12.2019г. Тази цена е дължима за всяка отделна позиция от 1 до 5 вкл.
Предметът на настоящата процедура е свързан с избор на лица, които да упражняват правото за извършване на атракционни превози с автовлакчета по маршрути , разполагащи с технически, финансов и персонален ресурс за създаване на организация, управление, вътрешен контрол и мониторинг на дейностите по осъществяване на превози с бавно движещ се транспорт - автовлакчета и реализация на предвижданията по Транспортната схема, със съответните пътни знаци и маркировка. По отношение на позиция № 5 – избор на наемател на 6 броя автовлакчета, които да служат за осъществяване на превозите по посочените маршрути, като определеният за изпълнител може при необходимост и по своя преценка да закупи собствени автовлакчета при условие че същите отговарята на законовите изисквания за този вид дейност.
2. Срок на договора: 10 (десет) години, с възможност за продължаване за нов 10 годишен срок при наличие на добро изпълнение и заявено желание за продължаването на срока. Извършването на превозите е сезонно – от 1-ви юни до 30-ти септември на текущата година. По желание и преценка на изпълнителя периода през текущата година може да е и по-дълъг;
3. Място за извършване на превозите: к.к.Слънчев бряг – изток, гр. Несебър, област Бургас, съобразно маршрутите, предвидени в Схемата за организация на движение и обособяване на паркоместа за „синя зона” в к.к. „Слънчев бряг – изток”, част пътна (Транспортна схема), рег.№В53-00-95/12.12.2018г., изготвена от „Л енд Л КОНСУЛТ“ ООД, чрез правоспособното лице инж.Т.Димитров, одобрена от Кмета на Община Несебър с писмо (становище) изх.№Н2-УТ-467-002/05.03.2019г.
4. Обхват на дейността на изпълнителя по настоящата процедура:
С цел осигуряване спазването на регламента за движение на атракционни превозни средства в зона изток на к.к.Слънчев бряг и създаване на организация, управление, контрол и мониторинг на дейностите по осъществяване на атракционните превози, кандидатите предлагат План /концепция за изпълнение на атракционните превози по съответния маршрут от Транспортната схема рег.№В53-00-95/12.12.2018г., включващ начин на организация, управление, вътрешен контрол върху екипа и мониторинг на дейностите, задължения за експлоатиране, задължения за превоз, гарантиране на висока степен на компетентност, както и система за успешна реализация на Общите условия на „Слънчев бряг“ АД;
5. Условия за участие: в настоящата процедура може да участва, като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридически лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има предмет на дейност транспортна дейност и/или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е регистрирано.
В настоящата процедура може да участвата само лица закупили документация за участие в конкурса както е посочено по-долу. Документация за участие в конкурса се получава по двустранно подписан опис между лицето с представителна власт по регистрация на юридическото лице, писмено упълномощен негов представител или физическото лице или писмено упълномощен негов представител и определени от председателя на конкурсната комисия служители на „Слънчев бряг“ АД или членове на конкурсната комисия, след заплащане на сума в размер на 1000 лева с включен ДДС, платена по сметка на „Слънчев бряг“ АД IBAN BG29BPBI79371044567201; BIC: BPBIBGSF “Юробанк България“ АД. Сумата на закупената документация не подлежи на връщане, независимо от резултатите от конкурса.
Участниците в процедурата са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в настоящото обявление/ покана.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник при нарушение на едно или повече от следните изисквания:
5.1. има неизпълнени парични задължения към „Слънчев бряг“ АД;
5.2. има неизпълнени договорни задължения към „Слънчев бряг“ АД и/или прекратени договорни отношения поради неизпълнение и/или висящи правоотношения, по които са налице спорове между страните, и/или са предявени претенции от или към „Слънчев бряг“ АД;
5.3. е налице някое от следните обстоятелства:
5.3.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай, че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен; това обстоятелство се установявав с извлечение от Търговския регистър.
5.3.2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в тази покана;
5.3.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) обявените условия на процедурата;
б) когато участник е обединение от физически и/или юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за отстраняване е налице за член на обединението или на управлението му.
5.4. В процедурата за предоставяне не може да участва самостоятелно или като член на обединение или търговско дружество физическо лице, което е:
5.4.1. осъдено с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група, което се удостоверява със свидетелство за съдимост.

5.5.От участие в процедурата може да бъде отстранен всеки кандидат за участие в конкурса, който е:
5.5.1. е в открито производство по ликвидация и/или несъстоятелност и/или е лишен от правото да осъществява търговска дейност – което се установявава с удостоверение от Търговския регистър ;
5.5.2. има задължения за публични вземания на държавата или общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, за които не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията – което се установява с удостоверение за наличие или липса на задължения по чл.87 ал.6 от ДОПК към НАП;
5.5.3. има просрочени парични задължения към работниците и служителите, на които е работодател, което се установява с удостверение по чл.58 ал.1. т.3. от ЗОП;
5.5.4. е виновен за професионални нарушения, за които комисията, която организира и провежда конкурса, разполага с писмени доказателства, издадени от компетентен орган;
5.5.5. До участие в конкурса за предоставяне на концесия не се допуска юридическо лице (самостоятелно или като част от обединение), което не отговаря на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, обн. ДВ, бр. 1 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 24 юни 2016г.).
5.6. От участие в процедурата може да бъде отстранен всеки участник, който не е представил и/или декларирал цялата информация, изискваща се от кандидатите за участие в настоящата процедура, или предоставената от него информация е установено, че е невярна или непълна.
6. Подизпълнители:
Когато участник възнамерява да използва подизпълнители, същият посочва в офертата си за кои видове дейности по офертата, участникът предвижда да ползва подизпълнители и за какъв период от срока на договора.
7. Указания за подготовка на офертите:
Изготвя се отделна оферта за всяка една от позициите, като се изписва върху плика номера на позицията, за която се подава оферта. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи една оферта за всички позиции.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в процедурата или е „свързано лице“ по смисъла на Търговския закон с друг участник в процедурата, не може да подава самостоятелно оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение самостоятелно или чрез свързани лица по смисъла на Търговския закон.
При изпълнение участниците в обединението отговарят солидарно.
Не се допускат варианти на офертата.
Офертата се подава за целия обем на съответната позиция.
Участниците в процедурата се представляват от законните си представители или от лица, изрично упълномощени, което се доказва с нотариално заверено пълномощно за настоящата процедура.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен негов представител – лично в запечатана непрозрачен плик закупен с документацията за участие в процедурата, върху който се посочват: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, включително и факс и електронен адрес; наименование на поръчката.
При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
Не се приемат оферти след крайния срок за получаване или представени в незапечатан плик, или в плик в нарушена цялост или в плик който не е закупен с документацията за участие в процедурата. Такива оферти не се разглеждат и се връщат на подателя и съответното обстоятелство се отбелязва в регистъра.
Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и представляващ участника.
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в настоящата процедура.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия.
Документите, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език.
Конкурсната комисия констатира дали са изпълнени условията за провеждане на конкурса, преценява допускането до разглеждане по същество и декласирането на участниците. Основание за недопускане до участие в процедурата е неспазването, на което и да е условие за редовност, неспазването на условията за участие, изложени в настоящата покана, както и липсата или нередовността на документи и/или несъответствието им с нормативните актове. Тези обстоятелства се отбелязват в протокола.

8. Съдържание на офертата:
Офертата се представя в запечатана непрозрачна Опаковка (плик) закупена с документацията за участие в конкурса, която оферта включва:
1. Опис на представените документи;
2. За участник – обединение, което не е юридическо лице, се представя заверено копие от документ съдържащ съответната регистрация и вписването в съответния регистър/Булстат, Данъчен номер/, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с настоящата процедура: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
За участник търговец, юридическо лице или едноличен търговец – удостоверение за регистрация и актуално състояние от Търговския регистър с дата на издаване до два месеца преди от крайната дата за подаване на офертата.
3. Когато участник възнамерява да използва подизпълнител, той посочва в офертата си за кои видове дейности, участникът предвижда да ползва подизпълнител/и и за какъв период от срока на договора и какви са задълженията на подизпълнителя .
4. Техническо предложение в което участниците в конкурса предлагат План /концепция за изпълнение на превозите по съответния маршрут от Транспортната схема рег.№В53-00-95/12.12.2018г., включващ начин на организация, управление, вътрешен контрол върху екипа и мониторинг на дейностите, задължения за експлоатиране, задължения за превоз и тарифни задължения, гарантиране на висока степен на компетентност, опит, както и система за успешна реализация на Общите условия на „Слънчев бряг“ АД, като посочват финансови, ресурсни и кадрови показатели за изпълнението на дейностите. Това предложение трябва задължително да включва изложение на цялостната методология за осъществяване предмета на дейност по процедурата, съобразена с нейния характер и сложност, представляваща детайлно описание (самостоятелно и в тяхната съвкупност) на всички процеси, съставящи отделните дейности, вкл. и използвани средства за постигане на резултати и координация, с посочване на концепция за организация на работната сила за качествено изпълнение на превозите и за изпълнение в срок на договора. Желателно е да се опишат действията на участника, оформлението и предаването на всеки от предвидените за изготвяне документи. Трябва да се опишат всички предвидени от участника начини за експлоатация, вътрешен контрол върху екипа, задълженията при експлоатиране, задължения за превоз и тарифни задължения.
5. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно цената, която не може да бъде по-ниска от обявената първоначална цена – в отделен запечатан плик закупен с документацията за участие в процедурата с надпис: „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнася.
6. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законния представител на участника;
7. Други документи изискуеми от участниците в процедурата, включително:
-Документ за закупена конкурсна документация;
-Документ за внесена гаранция/депозит за участие
-Документи за легитимация и представителна власт
-Документи за доказване на професионалните способности и за разполагане с необходимите технически средства и съоръжения , списък с разпределение за изпълнението на дейностите по позицията, с посочване професионалната компетентност на лицата както и длъжността, за която се предлага съответното лице, както и притежаваните към момента или за в бъдеще или наети технически средства и съоръжения за осигуряване на качественото изпълнение на офертата. - брой автовлакчета, спецификации (данни за наличие локомотив, брой вагони, места и пр.) – доказва се със списък, придружен с документи;
Офертите, както и всички други обвързващи документи (списъци и приложения към тях и др.), следва да са подписани от лицето (лицата), което има право да представлява кандидата, или от негов пълномощник, с приложено пълномощно.
Офертите следва да са изпратени в запечатан непрозрачен плик закупен с документацията за участие, с изписано върху плика наименованието на кандидата, адрес за кореспонденция, текст „за процедура за избор на изпълнител на превозни услуги с атракционни автовлакчета и за наем на дма – 6 броя автовлакчета в к.к.Слънчев бряг - изток”.
9. Подаване на офертите, срок и място - Офертите се представят в 7 (седем) – дневен срок от деня на публикуване на поканата в интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД. Офертите се подават на адреса на възложителя на конкурса: „Слънчев бряг” АД, к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, п.к.8230, Главна дирекция, ет.2,, деловодство. При приемане на оферта от лице от комисията върху пликовете се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Не се разглеждат оферти, които в посоченият срок не са постъпили на адреса на възложителя на конкурса и не са входирани в деловодството на дружеството .
10. Критерии за оценка на офертите: Икономически най - изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на осъществяваната дейност. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените по-долу в Методиката за оценка показатели.

Оценка по показател „Качество“:
- брой точки 20 когато: предложената от участника план/концепция осигурява минимално изпълнение: участникът е направил предложение относно начин на организация, управление, вътрешен контрол върху екипа и мониторинг на дейностите, задължения за експлоатиране, задължения за превоз и тарифни задължения, гарантиране на висока степен на компетентност, опит, както и система за успешна реализация на Общите условия на „Слънчев бряг“ АД, като посочват финансови, ресурсни и кадрови показатели за изпълнението на дейностите;

- брой точки 40 когато: участникът е предложил план/концепция, при която са налични едно от следните обстоятелства:

1. Направено е предложение относно конкретните дейности, срокове и резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от водачи и контрольори, включително механизми за осигуряване на качествено и законосъобразно извършване на превозите;

3. Детайлно е предложен начин и срок на реализация на предвижданията по Транспортната схема - полагане на съответните пътни знаци и маркировка, мерки за обезопасяване и пр. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са размер и срок за реализация на инвестицията.

4. Предложени са начини на комуникация със собственика на транспортната инфраструктура и трети лица, както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на превозите и на договорите.

- брой точки 60 когато: участникът е предложил концепция за организация, при която са налични две от следните обстоятелства:

1. Направено е предложение относно конкретните дейности, срокове и резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от водачи и контрольори, включително механизми за осигуряване на качествено и законосъобразно извършване на превозите;

3. Детайлно е предложен начин и срок на реализация на предвижданията по Транспортната схема - полагане на съответните пътни знаци и маркировка, мерки за обезопасяване и пр. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са размер и срок за реализация на инвестицията.

4. Предложени са начини на комуникация със собственика на транспортната инфраструктура и трети лица, както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на превозите и на договорите.

- брой точки 80 когато: участникът е предложил план/концепция, при която са налични три от следните обстоятелства:

1. Направено е предложение относно конкретните дейности, срокове и резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от водачи и контрольори, включително механизми за осигуряване на качествено и законосъобразно извършване на превозите;

3. Детайлно е предложен начин и срок на реализация на предвижданията по Транспортната схема - полагане на съответните пътни знаци и маркировка, мерки за обезопасяване и пр. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са размер и срок за реализация на инвестицията.

4. Предложени са начини на комуникация със собственика на транспортната инфраструктура и трети лица, както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на превозите и на договорите.

- брой точки 100 когато: участникът е предложил план/концепция, при която са налични четири от следните обстоятелства:

1. Направено е предложение относно конкретните дейности, срокове и резултати от изпълнението на всяка отделна дейност;

2. Предложени са мерки за вътрешен контрол и мониторинг на екипа от водачи и контрольори, включително механизми за осигуряване на качествено и законосъобразно извършване на превозите;

3. Детайлно е предложен начин и срок на реализация на предвижданията по Транспортната схема - полагане на съответните пътни знаци и маркировка, мерки за обезопасяване и пр. Предложено е разпределението на изпълнението по отделни клонове по вертикална йерархичност в екипа. Предложени са мерки за контрол върху изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. Предложени са размер и срок за реализация на инвестицията.

4. Предложени са начини на комуникация със собственика на транспортната инфраструктура и трети лица, както и организационни мерки на персонала, по отношение на взаимодействието с тези лица при изпълнението на превозите и на договорите.

Тежест при оценяване - 20%

Оценка по показател „Предлагани ценови параметри“:
Финансовата оценка на предложението се определя въз основа на предложените от всеки отделен участник в процедурата ценови параметри. При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. При оценка на финансовия показател комисията изчислява точките на финансовата оценка с точност до втория знак след десетичната запетая.
Финансовият показател – Ф се изчислява по следната формула:

Ф=100 × Фn/Фmax

където:
Фmax е най-високата предложена цена за изпълнение, предложена от участник в процедурата;

Фn е предложена от оценявания участник цена за изпълнение предмета на процедурата.
Tежест при оценяване - 80%

11. Класирането на офертите се извършва в срок до 1 работен ден, считано от крайния срок за подаване на офертите, независимо от техния брой, дори и при подадена само една оферта.
12. За изпълнител по договора за предоставяне на правата за извършване на атракционни превози ще бъде определен участникът, предложил най-висока цена.
13. Условия, гаранции,размер и начин на плащане от изпълнителя:
Депозит/Гаранция за участие: Размерът на депозита/гаранцията за участие в конкурса е в размер на 50000 /петдесет хиляди/ лева и се предоставя от участника под формата на банкова гаранция или депозит, внесен по банков път по сметка на „Слънчев бряг” АД IBAN BG29BPBI79371044567201; BIC: BPBIBGSF “Юробанк България“ АД. При последвал отказ за сключване на договора или несключване на договора поради други неизпълнени изисквания от спечелилият конкурса участник същият губи гаранцията за участие в конкурса. Депозитите на неспечелилите участници се възстановяват по посочена банкова сметка в срок от седем работни дни от сключването на договора с избрания изпълнител. Депозитната вноска на спечелилия участник не се връща, а се приспада при плащане на предложената цена. Не се връща депозит на участник, който е определен за спечелил търга, но откаже да заплати предложената от него цена или да предостави изискуемите гаранции.
Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 20 % (двадесет на сто) от стойността на договора. Непредставянето на гаранция за изпълнение води до несключване на договор и отпадане на участника от процедурата.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сума по гаранцията или титуляр на застраховката.
Гаранцията за изпълнение се представя под формата на: банкова гаранция в оригинал или парична сума (платежно нареждане в копие);
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранциите които ще предоставя.
В случай, че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да е безусловна, неотменима и платима изцяло или частично в посочен от възложителя размер при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на поръчката или че възложителят е прекратил договора поради виновно неизпълнение на задължения на изпълнителя.
В случай, че гаранцията за изпълнение се представя като банкова гаранция или застраховка, то срокът на действието й следва да надвишава с 30 (тридесет) дни срока за изпълнение на договора.
Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя.
Гаранцията, която е под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Ако определеният за изпълнител не внесе договорената цена преди датата на подписването на договора се приема, че той се е отказал от договора. В този случай за изпълнител се определя участникът, предложил следващата по размер наемна цена.

14. Искане за разяснения, срокове за даване на разяснения, лица и телефони за контакт:
Лицата могат да поискат писмено от възложителя на конкурса разяснения по обявлението/ поканата, преди изтичане на срока за внасяне на офертите. Разясненията се предоставят в 1-дневен срок от получаване на искането, но преди изтичане на срока за получаване на офертите, без да се посочва лицето, направило запитването. Разясненията се предоставят чрез публикуване на интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД. Лице и телефон за контакт: 0887 626 251 – В. Ганев;
15. Разглеждане на постъпилите оферти: в 1 –дневен срок след изтичането на срока за получаване на оферти за участие, изпълнителният директор на „Слънчев бряг“ АД назначава със заповед комисия, която започва работа след получаване на представените оферти. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.Ценовите предложения на допуснатите участници се класират според размера на предложената цена в низходящ ред. Комисията обявява за спечелил участникът предложил най-висока цена. При предложена еднаква най-висока цена от двама или повече кандидати, председателят на комисията обявява резултата, вписва го в протокола и определя нов срок за представяне на оферти от посочените кандидати, тази процедура може да се извърши три пъти и ако никой от кандидатите не предложи най-висока цена, тогава конкурсът се прекратява.
Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си, към който се прилагат всички документи. Същият се подписва от всички членове и се предава на ИД заедно с цялата документация. Протоколът се представя на изпълнителния директор на „Слънчев бряг“ АД за утвърждаване, като в 1 – дневен срок от получаването му директорът го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания.
16. Приключване на процедурата: настоящата процедура може да завърши с решение за: определяне на изпълнител или прекратяване на процедурата.
Решението се съобщава на участниците чрез връчване или изпращане по поща, електронна поща или куриер. За редовно съобщаване се смята и уведомление на посочения от участника електронен адрес. Решението се смята за връчено с постъпването му в посочената информационна система и факта на връчване се удостоверява с копие от електронния запис за това. Възражения по решението могат да се подават от заинтересования участник в 7 – дневен срок от обявяването му, пред Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД. Решението на Съвета на директорите по възражението на участника е окончателно и не подлежи на оспорване по реда на Административно - процесуалния кодекс.
Условията на конкурса, както и заповедта на изпълнителния директор за назначаване на комисия и решението му за резултатите от процедурата, не представляват административен акт, съответно не са обект на обжалване по АПК, а въвеждат условия за провеждане на договаряне със „Слънчев бряг”АД. Правата за реализиране на евентуални претенции, могат да се упражняват само по общия исков ред.
17. Сключване на договор - възложителят сключва с определения участник за изпълнител писмен договор в срок от седем дни от съобщаване на Решението за избор на изпълнител. Преди сключване на договора изпълнителят е длъжен да представи определенитe гаранции за изпълнение на договора, документи за извършените плащания за годишна цена и разноски по процедурата, представи изискуемите документи или изпълни друго изискване, съгласно решението на комисията.

Дата:...............................
Кк Слънчев бряг, община Несебър


ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Покана 01-04-2019

Моля, изтеглете прикачения файл.

Процедура за избор на изпълнител- Южен участък

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за избор на изпълнител за управление и контрол на реда на Крайбрежна

Моля, изтеглете прикачения файл.

Открита кампания за сключване на търговски сделки за ползване на инфраструктурата 2018

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за избор на изпълнител за управление и контрол на реда на Крайбрежна алея

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за застрахователни услуги

Моля, изтеглете прикачените файловете.