Общо Събрание

Протокол ИОСА 30.09.2020

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Материали ИОСА 30.09.2020

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Материали за Извънредно ОСА на 30.09.2020 г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Покана за извънредно ОСА на 30.09.2020г.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Материали за РОСА на 30.07.2020г.

Моля, изтеглете прикачените файлове.

Покана за редовно общо събрание на "Слънчев бряг" АД на 30.07.2020г.

  На основание чл,223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал1 от Устава на "Слънчев бряг" АД, във връзка със свои решения по Протокол № 4/2020 от 13.03.2020г. и Протокол № 8/2020 от 05.06.2020г. Съветът на директорите на дружеството СВИКВА РЕДВОНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на "Слънчев бряг" АД, което ще се проведе на 30-ти юни 2020г. от 11 часа, в седалището на адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг, гр. Несебър - административна сграда на "Слънчев бряг" АД Главна дирекция, ет. 2 заседателна зала, при следния дневен ред:

Моля, изтеглете прикачените файлове.