Общо Събрание

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите от 22.06.2018г.

За повече информация изтеглете прикачения файл

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 22.06.2018

П О К А Н А

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от
Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите на дружеството СВИКВА
РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, което да се
проведе на 22 юни 2018, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к.
Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция,
ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред:
1. Приемане на Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за
дейността на дружеството през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на
Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017г.;
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2017г. и одитния доклад на
регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт
счетоводител с диплома N0518 от 2000 г., чрез „ОПТИМА ОДИТ 2016“ ЕООД, за
извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев
бряг” АД за 2017г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за
2017г и одитния доклад на регистрирания одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ,
диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, за извършения независим
финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за
2017г.;
3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на
членовете на Съвета на директорите за 2017г.; проект за решение - ОС приема
доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета
на директорите за 2017г.;
4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за
дейността му през 2017г. рег. No В02-00-86/30.04.2018 г.; проект за решение - ОС
приема доклада рег.No В02-00-86/30.04.2018 г. на Одитния комитет на „Слънчев бряг“
АД за 2017г.;
5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността
му през 2017г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с
инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2017г.;
6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на
дружеството за 2017г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба
от дейността на дружеството през 2017г, ОС, приема предложението на Съвета на
директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2017г. и
да не се изплащат дивиденти;
7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му
за дейността им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.; проект за решение - ОС
освобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността
им през периода от 01.01.2017г. – 31.12.2017г.;
8. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на
годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2018г. и сключване на договора с него

по препоръка на ОСА; проект за решение - ОС избира предложения от Одитния комитет
на дружеството регистриран одитор ДАФИН АСЕНОВ СРЕДКОВ дипломиран експерт
счетоводител с диплома N0518 от 2000 г. от регистъра на ИДЕС, чрез „ОПТИМА ОДИТ
2016“ ЕООД за одитиране на годишния финансов отчет за 2018г. и дава препоръка за
сключване на договор с него;
9. Изменение и допълнение на Правилата за дейност на Одитния комитет на
„Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на редовното заседание на
Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, проведено на 18.07.2017г.;
проект за решение – ОС приема изменение и допълнение на Правилата за дейност на
Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД, приети с Решение по т.10 от дневния ред на
редовното заседание на Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД както
следва:
§1. Досегашния чл.12 става §1 в Преходни и допълнителни разпоредби и се
допълва с настоящото решение:
Преходни и допълнителни разпоредби
§1. Настоящите Правила за дейността на Одитния комитет към „Слънчев бряг” АД
са приети на основание чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов надзор от
Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, с Решение по т.10 от дневния
ред на редовното заседание, проведено на 18.07.2017г. Същите са изменени и
допълнени с Решение по т.9 от дневния ред на редовното заседание, проведено на
22.06.2018г.
§2. Създава нов чл.12:
Чл.12. (1) Членовете на Одитния комитет и неговия председател, които не са
държавни служители и лица по чл.107а от Кодекса на труда, получават месечно
възнаграждение с индивидуален размер от 750 лв.
(2) Членовете на Одитния комитет, на които се изплащат възнаграждения се
осигуряват в размери и по ред, установени от действащите нормативни актове, като всеки
от тези членове сключва договор с изпълнителния директор на дружеството за срока на
мандата.
Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.
Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични
поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото
събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на
номиналната стойност на акцията.
Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 30.04.2018г.
– датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание,
е 1 957 808 броя.
Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата,
вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди
датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 07.06.2018г.
включително, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.
Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи
поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след
обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния
ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в
дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския
регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не
по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание, т.е. крайната дата за
постъпване на въпроси от акционерите за включване в дневния ред на ОС следва да
се счита 06.06.2018г. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат
включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани
повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен
ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията
за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на

Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.
Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на
членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото
състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват
вътрешна информация.
Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в
деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки
работен ден.
Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат
право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува
в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания
може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на
акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в
деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от
законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална
съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите
– юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, нотариално
заварено за подпис и съдържание, издадено за това Общо събрание на Дружеството
от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона;
удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на
упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за
самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с
представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно,
нотариално заверено за подписи и съдържание, издадено за това Общо събрание на
Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.
Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на
пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на
Дружеството: www.sunnybeachbg.net.
Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на
Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди
деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени
пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е
нищожно.
Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на
разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев
бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30
до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за
свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с
писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на
интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.
При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе
на 09.07.2018г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и проекти за
решения и то е законно, независимо от представения капитал.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________________

Протокол от редовно Общо събрание на акционерите от 18.07.2017г.

За повече информация изтеглете прикачения файл

Допълнителни материали за ОСА 18.07.2017г.'

За повече информация изтеглете прикачения файл

Уточняващо съобщение, дата, ред, общо събрание

За повече информация изтеглете прикачения файла.

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 18.07.2017

П ОКАНА

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, чл.115 и сл. ЗППЦК и чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директоритена дружествотоСВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на18-ти юли 2017, от 11 часа, в седалището и адреса на дружеството в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД - Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, при следния дневен ред и предложения за решения:

  1. Доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016г.;
  2. Приемане на годишния финансов отчет за 2016г. и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.; проект за решение - ОС приема годишния финансов отчет за 2016г и одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова с рег№0731, за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;
  3. Приемане на доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2016г.;
  4. Приемане на доклад на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;
  5. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2016г.; проект за решение - ОС приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите на „Слънчев бряг“ АД за 2016г.;
  6. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат на дружеството за 2016г.; проект за решение - Предвид финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2016г, ОС, приема предложението на Съвета на директорите на дружеството - да не се разпределя печалба за финансовата 2016г. и да не се изплащат дивиденти;
  7. Освобождаване от отговорност на Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.; проект за решение - ОСосвобождава от отговорност Съвета на директорите и членовете му за дейността им през периода от 01.01.2016г. – 31.12.2016г.;

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1957808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 05.06.2017г., както и към първоначалното решение на СД № 1.6.2017 от 22.05.2017г. по Протокол № 6/2017г.– датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 03.07.2017г. съгласно списък, предоставен от Централен депозитар АД, гр.София, имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред и образеца на пълномощно за гласуване чрез пълномощник са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, нотариално заверено, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона (чл.116, ал.1 и ал.2 от ЗППЦК); удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, нотариално заверено (чл.14, ал.3 от Устава), издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 /два/ работни дни преди деня на Общото събрание. „Слънчев бряг“ АД ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и по електронен път на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , като към съобщението следва да е приложен образ на пълномощното (сканирано. Когато упълномощителят е законният представител на юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, в пълномощното следва да бъде посочено и ЕИК на търговеца, а за тези, които не подлежат на вписване в Търговския регистър, е необходимо да бъде приложено и сканирано удостоверение за актуално състояние по регистрацията на юридическото лице. В деня на ОС се представя нотариалната заверка на пълномощното, ако при уведомяването по ел.поща или чрез деловодството такава заверка все още не е била налице или не е била сканирана. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, деловодство, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД – www.sunnybeachbg.net, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до приключването на Общото събрание.

При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 03.08.2017г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

„Слънчев бряг“ АД получава и приема за валидни уведомления и пълномощни освен в деловодството и на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , подадени не по-късно от 16:00 ч. на работния ден, предхождащ деня на второто заседание, определено на основание чл.115, ал.12 от ЗППЦК.

Неразделна част от настоящата покана е образец - пълномощно за гласуване на общото събрание на акционерите чрез пълномощник.   

 

            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

 

            ЗЛАТКО ДИМИТРОВ_______________________

Протокол от РОС състояло се на 16.07.2016

Моля, изтеглете прикачените файловете.

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 16.07.2016

ПОКАНА

„Слънчев бряг“ АД, съобщава, че съгласно чл. 227 от ТЗ, на 16 юли 2016 от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг - административната сграда на „Слънчев бряг“ АД – Главна дирекция, ет.2, заседателна зала, ще се проведе РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, по т.5, т.6 и т.7 от Поканата, обявена на 30 май 2016г. в Търговския регистър, както следва:

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 30.06.2016

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на одитния доклад на назначения с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания регистриран одитор – Мария Стоянова Николова за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;

2. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор ГФО на дружеството за 2015г.;

3. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

4. Разпределение на печалба за 2015г.

5. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2015г.;

6. Приемане на доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015г.;

7. Приемане на доклада на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността му през 2015г.;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА РОСА:

По т.1.Общото събрание на акционерите, приема одитния доклад на регистрирания одитор Мария Стоянова Николова, рег.№ 0731 (Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания) за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2015г.;

По т.2. Общото събрание на акционерите, приема заверения отрегистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания Годишен финансов отчет на дружеството за 2015г.

По т.3.Общото събрание на акционерите, по предложение на одитния комитет, избира регистрирания одитор, назначен с Акт за назначаване № 20160104114117-2/07.01.2016 г. на Агенция по вписвания – Мария Стоянова Николова рег. № 0731, за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг” АД за 2016г.;

По т.4. Във връзка с финансовия резултат – загуба от дейността на дружеството през 2015г. не следва да се разпределя печалба за финансовата 2015г. и не следва да се изплащат девиденти.

По т.5. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.6. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2015 г., приложен в писмените материали за ОСА;

По т.7. Общото събрание на акционерите на “Слънчев бряг“ АД приема отчета на Одитния комитет за дейността му през 2015г., приложен в писмените материали за ОСА