Общо Събрание

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, 22.04.2016

ПОКАНА

Съветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, на основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на 22-ри април 2016г., от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност;
  2. Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;
  3. Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг” АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението;

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Предложение за решения по т.1 Освобождаване на членове на Съвета на директорите и освобождаването им от отговорност:

-       На основание чл. 221, т. 4 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава като членове от състава на Съвета на директорите на дружеството: Златко Тодоров Димитров; Иво Симеонов Маринов; Константин Димов Лефтеров; Соня Маркова Енилова; Мариела Дамянова Павлова;

-       На основание чл. 221, т. 10 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за периода от 01.01.2013г. - 31.12.2015г., в състав както следва: Златко Тодоров Димитров; Иво Симеонов Маринов; Константин Димов Лефтеров; Соня Маркова Енилова; Мариела Дамянова Павлова;

Предложение за решения по т.2: Избор на членове на Съвета на директорите на дружеството, определяне на мандата и възнаграждението им, определяне на гаранция за управлението им;

На основание чл. 221, т. 4, т.5 и т.11, във връзка с чл.240, ал.1 от Търговския закон, Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД:

2.1. избира за членове на Съвета на директорите:

2.1.1. Златко Тодоров Димитров, гр. Несебър, професионална квалификация – счетоводство и контрол;

2.1.2. Живко Иванов Табаков, гр. Бургас, професионална квалификация – туризъм;

2.1.3. Неделина Стоянова Ташева, гр. Несебър, професионална квалификация – туризъм;

2.1.4. Живко Димитров Димитров, гр. Бургас, професионална квалификация – право;

2.1.5. Лидия Благоева Иванова, гр. София, образователно – квалификационна степен – магистър по специалност „Машинен инженер“;

2.2. определя мандата на членове на Съвета на директорите на 3 години, считано от вписването на настоящото решение за избирането им в Търговския регистър;

2.3. определя възнаграждението на членове на Съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, при съблюдаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и спазване на изискванията на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията и чл. 7, ал. 3 от Закона за държавния служител, респективно чл. 107а от Кодекса на труда;

2.4. определя размер на гаранцията за управление на членовете на Съвета на директорите – в размер на тримесечното им брутно възнаграждение, съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД

2.5. Приложение към ИОСА представляват представените от новите членове на Съвета на директорите декларации и документи във връзка с чл.224, ал.2 от Търговския закон и чл.116а, ал.4 от ЗППЦК;

Предложение за решения по т.3 Оправомощаване на лице, което да сключи от името на дружеството „Слънчев бряг” АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението:

Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД,  на основание чл. 244, ал.7 от Търговския закон, оправомощава Министъра на туризма – г-жа Николина Ангелкова, да сключи от името на „Слънчев бряг“ АД договор с членовете на Съвета на директорите, на които ще бъде възложено управлението.

Всички акционери се поканват да присъстват лично или чрез представители.

Капиталът на Дружеството е 1 957 808 лв., разпределен в 1 957 808 безналични поименни акции, с номинална стойност 1 лев, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни на номиналната стойност на акцията.

Общият брой на акциите и правата на глас в общото събрание към 24-ти февруари 2016г. – датата на решението на Съвета на директорите за свикване на Общото събрание, е 1 957 808 броя.

Имащи право да вземат участие и право на глас в Общото събрание са лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание. Само лицата, вписани като акционери към 08.04.2016г. имат право да участват и да гласуват в Общото събрание.

Акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на Дружеството, могат по реда на чл. 223а от ТЗ след обявяване в търговския регистър на поканата да включат и други въпроси в дневния ред на Общото събрание и да правят предложения за решения по вече включени в дневния ред въпроси. Крайният срок за представяне за обявяване в Търговския регистър на въпросите за включване в дневния ред и предложенията за решения е не по-късно от 15 дни преди откриването на Общото събрание. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Обстоятелството, че акциите са притежавани повече от три месеца, се установява с декларация. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на Дружеството, както и на Комисията за финансов надзор.

Всеки акционер има право по време на Общото събрание да поставя въпроси на членовете на Съвета на директорите относно икономическото и финансовото състояние на Дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на акционерите в деловодството на дружеството по адреса на управление от 08:30 до 16:30 часа всеки работен ден.

Поканват се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица. Съгласно чл. 115г от ЗППЦК акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Уведомяването за извършени упълномощавания може да бъде извършено на e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. . Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 10.30 часа и приключва в 10.55 часа в деня на Общото събрание. Акционерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с писмено и изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона; удостоверение за актуална съдебна регистрация и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично пълномощно, издадено за това Общо събрание на Дружеството и отговарящо на изискванията на закона.

Съгласно изискванията на чл.116, ал.3 от ЗППЦК публикуваме образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник на интернет страницата на Дружеството: www.sunnybeachbg.net.

Всеки, който представлява акционер или акционери в Общото събрание на Дружеството следва да уведоми Дружеството най-късно 2 (два) работни дни преди деня на Общото събрание. Преупълномощаването с правата по предоставени пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството – к.к. Слънчев бряг, общ. Несебър, в сградата на Главна дирекция, ет.2, всеки работен ден от 08:30 до 16:30ч., считано от датата на публикуване в Търговския регистър на поканата за свикване на Общото събрание на акционерите. Настоящата покана заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са публикувани на интернет страницата на Дружеството – www.sunnybeachbg.net.

При липса на кворум на основание на чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 14-ти май 2016г., от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред и то е законно, независимо от представения капитал.

 Изпълнителен директор:       Златко Димитров

Протокол от ИОС състояло се на 12.06.2015

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Редовно общо събрание на акционерите, 29.06.2015

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Съветът на директорите СВИКВА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, на „Слънчев бряг” АД, което да се проведе на 29 юни 2015, от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг, при следния дневен ред:

Прочети още...

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, 12 юни 2015

Покана до акционерите на „Слънчев бряг“ АД за свикване на Общо събрание

 

На основание чл.223, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.17, ал.1 от Устава на дружеството, „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД, к.к. Слънчев бряг, община Несебър,  СВИКВА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ, което да се проведе на 12 юни 2015, от 11 часа, в к.к. Слънчев бряг, при следния дневен ред:

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 23.06.2014

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД, СВИКВА общо събрание на акционерите, което да се проведе на 23.06.2014г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

Прочети още...

Протокол от ИОС състояло се на 23.12.2013

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Протокол от РОС състояло се на 06.06.2013

logo

Моля, изтеглете прикачените файловете.


Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 06.06.2013

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг“ АД СВИКВА редовно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 06.06.2013г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

1. Приемане на доклад на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД за дейността на дружеството през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012г.;

2. Приемане на доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2012г.

3. Приемане на доклад на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД за дейността през 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД приема доклада на одитния комитет на Слънчев бряг АД;

4. Приемане на доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на назначения регистриран одитор за извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2012г.

5. Приемане на заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема заверения от назначения регистриран одитор, годишен финансов отчет на дружеството за 2012г.

6. Избор на одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира за одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на „Слънчев бряг“ АД за 2013г., регистрирания одитор ГЕОРГИ ДОЧЕВ;

7. Приемане на доклад на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД приема доклада на Главен счетоводител Маргарита Пологова относно резултати от извършената инвентаризация на активи на „Слънчев бряг” АД.

8. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012г. Проект за решение: 7.1.Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мария Маринова Михалева като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 11.07.2012 г.
8.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Соня Маркова Енилова като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.3. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Константин Димов Лефтеров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.4. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Златко Тодоров Димитров като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.5. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Иво Симеонов Mаринов като член на Съвета на директорите за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
8.6. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД освобождава от отговорност Мариела Дамянова Павлова като член на Съвета на директорите за периода от 11.07.2012 г. до 31.12.2012 г.

9. Преизбиране за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР на членове на съвета на директорите. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД преизбира за нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване в ТР за членове на съвета на директорите:
9.1. Соня Маркова Енилова, ЕГН 6204260555, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Георги Кирков” 12, професионална квалификация – география на туризма.
9.2. Константин Димов Лефтеров, ЕГН 7612130685, с постоянен адрес гр. Несебър, пл. „Иван Вазов” 12, професионална квалификация – международни отношения.
9.3. Златко Тодоров Димитров, ЕГН 6606100720, с постоянен адрес гр. Несебър, ул. „Хан Крум” 47, ет. 4, професионална квалификация – счетоводство и контрол.
9.4. Мариела Дамянова Павлова, ЕГН 6807242074, с адрес: гр. София, ж.к. ”Младост 4”, бл. 462, ап. 39, професионална квалификация - юрист
9.5. Иво Симеонов Маринов ЕГН 6311206649, с адрес: гр. София, ул. Бурел № 60 вх.Б ет.3 ап.21, професионална квалификация – икономика и организация на международния туризъм.

10. Определяне на възнаграждението на членовете на съвета на директорите. Проект за решение: 10.1. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите съгласно принципите, показателите, критериите и стойностите по чл. 33 от Правилника на реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавано участие в капитала при спазване на изисквания на чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията (обн., ДВ, бр.130 от 05.11.1998г. с всички последващи негови изменения и допълнения) в сила от 01.01.2009 год. и чл.7, ал. 3 от Закона за държавния служител (обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999г. с всички последващи негови изменения и допълнения).
10.2. Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД определя размер на гаранция за управлението на членовете на съвета на директорите от 3-месечното им брутно възнаграждение

11. Избор на лице, което да сключи от името на дружеството договори с членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението. Проект за решение: Общото събрание на акционерите на Слънчев бряг АД избира Асен Василев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма, да сключи от името на дружеството договорите с членовете на съвета на директорите на които няма да бъде възложено управлението.

12. Избор на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД и избор на председател на Одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД. Проект за решение: 12.1. Общото събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД избира одитен комитет в състав: Соня Маркова Енилова, Константин Димов Лефтеров, Златко Тодоров Димитров, Мариела Дамянова Павлова и Иво Симеонов Маринов. 12.2. Избира Соня Маркова Енилова за председател на одитния комитет на „Слънчев бряг“ АД

Протокол от РОС състояло се на 28.06.2012

logo

 

Моля, изтеглете прикачените файловете.

  

Прочети още...

Покана за редовно Общо събрание на акционерите на “Слънчев бряг”АД - 28.06.2012

logoСъветът на директорите на „Слънчев бряг” АД свиква редовно общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, което да се проведе на 28.06.2012г., от 11.00ч. в к.к. Слънчев бряг, в сградата на Главна дирекция, ет.2, при следния дневен ред:

 

Прочети още...