Раздаване на дивидент на акционерите на дружеството

Въпреки кризата в туристическия сектор, причинена от пандемията от COVID-19, „Слънчев бряг“ АД отчете 386 000 лв. печалба за 2020 г. Това се дължи основно на целенасочените усилия на ръководството на дружеството, което в последните 10 години усилено работи в посока за излизане от усложненотофинансово състояние.

От 2010 г. до 2020 г. загубите са намалени с 8 000 000 лв.

Във връзка с взетото решение по точка 8 от Дневния ред на Редовното Общо събрание на акционерите, проведено на 19.06.2021г. за раздаване на дивидент на акционерите на дружеството, Ви уведомяваме, че цената на един брой акция е 0,20 лева.

Същата е оповестена на сайта на дружеството в раздел Годишен финансов отчет за 2020 г.

Съгласно Разпореждане №1 на Министерски съвет, дружествата с държавно участие в капитала, следва да разпределят дивидент в размер на 50 на сто от печалбата и поради тази причина цената на дивидента за един брой акция е 0,10 лева.

Пример:

14 броя акции X 0,10 лв. = 1.40 лв.

Всеки акционер може да получи своя дивидент във всеки клон и/или офис на Юробанк България АД.