Новини

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

Моля, изтеглете прикачения файл.

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, Решение 4.3.2016 от 5-ти април 2016г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АДи при действие на Решение № 1637 от 21 декември 2015г. (обнародвано в бр.2/2016г. на ДВ) на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, с което отменя свое Решение № 1564 от 12 декември 2013г. за наложена забрана на „Слънчев бряг“ АД, гр. Несебър за сключване на разпоредителни сделки с имущество

                                         О Б Я В Я В А :

1. Провеждане на публичен търг с явно наддаванеза продажба напритежавания от „Слънчев бряг“ АДнедвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за битови услуги, стар идентификатор №480102, кв.4801, УПИ II, с адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ведно с построените в имота сгради както следва:

1.1.сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.1, със застроена площ 3 032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия - Стол БАЛКАН (незавършен обект);

1.2. сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.2, със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад;

1.3. детска площадка с оборудване, изпълнена в южната част на имота,

наричан по-нататък „имота“.

2. Тръжни условия:

2.1. Начална тръжна цена - 704 300 лв. без ДДС. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване - 5 000лв.;

2.3. Депозит за участие - парична вноска от 70 000 лева, която се превежда по банкова сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения; 

2.4. Тръжната документация се закупува в „Слънчев бряг“ АД, к.к. Слънчев бряг - главна дирекция, всеки работен ден, в срок до 3 май 2016г, на цена 600 лв., с включен ДДС и се заплаща както следва: в касата на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, или чрез банков превод по сметка на „Слънчев бряг“ АД: IBAN BG29BPBI79371044567201, BIC код  BPBIBGSF на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  АД; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането  на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. Тръжната документация се получава в деловодството на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, административна сграда, 2-ри етаж, „Технически сътрудник“, след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че този документ е съставен на език, различен от българския, документа следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16 часа българско време на 3 май 2016г.;

2.7. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - технически сътрудник, етаж втори.

2.9. Посещения и оглед на имота могат да се извършват всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация и предварителна заявка, до 11 часа на 3 май 2016г.

2.10. Търгът ще се проведе от 11 часа българско време на 4 май 2016г., в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - изток, в малката зала на втори етаж.

2.11. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи се посочват в тръжната документация.

3. В случай че до сключването на договора със спечелилия търга участник, Решение № 1637 от 21 декември 2015г. на АПСК (обн. ДВ, бр.2 от 8 януари 2016г., стр.166), бъде отменено, то сключването на  договора за продажба в нотариална форма, ще бъде обусловено от издаване от АПСК на изрично разрешение съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 ЗПСК за извършване на сделката.

Тел. за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ__________________________

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

 

РЕШЕНИЕ № 4.3.2016

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

по т.3 от дневния ред на заседание, проведено на 5-ти април 2016г.

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, във връзка с проявен инвестиционен интерес, свои Решения № 13.5.2015 от 16 декември 2015г. и Решение № 3.4.2016 от 24 февруари 2016г. относно откриване на процедура за продажба, Съветът на директорите прие следното

РЕШЕНИЕ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се обяви публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от „Слънчев бряг“ АД недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 51500.506.493 по КККР на гр. Несебър, одобрени със Заповед №РД-18-46/18.08.2006г. на ИД на АК,с площ 4 491 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект, комплекс за битови услуги, стар идентификатор №480102, кв.4801, УПИ II, с адрес на имота: гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, ведно с построените в имота сгради както следва:

1.1. сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.1, със застроена площ 3 032 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия - Стол БАЛКАН (незавършен обект);

1.2. сграда с идентификатор по КК 51500.506.493.2, със застроена площ 153 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: складова база, склад;

1.3. детска площадка с оборудване, изпълненав южната част на имота,

наричан по-нататък „имота“.

2. Търгът да се проведе при следните условия:

2.1. Начална тръжна цена - 704 300 (седемстотин и четири хиляди и триста) лв. без ДДС. Цената се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;

2.2. Стъпка на наддаване - 5 000лв. (без включен ДДС);

2.3. Депозит за участие - парична вноска от 70 000 (седемдесет хиляди) лева без вкл. ДДС, която се превежда по банкова сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения; 

2.4. Тръжната документация се закупува в „Слънчев бряг“ АД, к.к. Слънчев бряг - главна дирекция, всеки работен ден, в срок до 3 май 2016г, на цена 600 лв., с включен ДДС и се заплащакакто следва: в касата на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, или чрез банков превод по сметка на „Слънчев бряг“ АД: IBAN BG29 BPBI 7937 1044 5672 01, BIC код  BPBIBGSF на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  АД; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането  на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. тръжната документация се получава в деловодството на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, административна сграда, 2-ри етаж, „Технически сътрудник“, след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи тръжната документация; в случай че този документ е съставен на език, различен от българския, документа следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16 часа българско време на 3 май 2016г.;

2.7. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - технически сътрудник, етаж втори.

  1. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и „Слънчев бряг“ АД; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл.29 от Закона за собствеността, или лица, за които със закон е установено, че нямат право да придобиват право на собственост върху земя на територията на Република България;
  2. Настоящото решение да се обяви на интернет страницата на дружеството, както и да се публикува обява за търга в един национален и един регионален вестник.

2.9. Посещения и оглед на имота могат да се извършват всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация и предварителна заявка, до 11 часа на 3 май 2016г.

2.10. Търгът ще се проведе от 11 часа българско време на 4 май 2016г., в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - изток, в малката зала на втори етаж.

2.11. Реда, начина, условията за провеждане на търга, необходимите документи се посочват в тръжната документация

3. В случай че до сключването на договора със спечелилия търга участник, Решение № 1637 от 21 декември 2015г. на АПСК (обн. ДВ, бр.2 от 8 януари 2016г., стр.166), бъде отменено, то сключването на  договора за продажба в нотариална форма, ще бъде обусловено от издаване от АПСК на изрично разрешение съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 ЗПСК за извършване на сделката.

4. ВЪЗЛАГА на Изпълнителния директор утвърждаването на тръжната документация за продажба на имота и проекта на договора за продажба като част от нея, както и извършването на всички последващи действия от процедурата по провеждане на търга и сключване на договора за продажба. В случай, че в хода на търга,  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол отмени свое Решение № 1637 от 21 декември 2015г. (обнародвано в бр.2/2016г. на Държавен вестник), с което се отменя Решение № 1564 от 12 декември 2013г. на АПСК за наложена забрана на „Слънчев бряг“ АД, гр. Несебър за сключване на разпоредителни сделки с имущество, изпълнителният директорда поиска от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол разрешение за продължаване на действията по търга и за извършване на сделката, съобразно изискванията на чл. 28, ал. 1 и 2 ЗПСК, в т.ч. и при евентуален отказ от страна на агенцията - да прекрати търга и да отправи предложение до АПСК за откриване на тръжна процедура, в качеството й на орган по приватизация, съгласно чл.4, ал.1 от ЗПСК.

                СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

     

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

„СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ……………………………………….

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

На основание чл.244 от Търговския закон, чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД и Решение № 4.9.2016 от 05.04.2016г. по Протокол № 4/2016г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

О Б Я В Я В А :

  1. Провеждане на повторни публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени (открити площи), определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи - билбордове, съгласно Актуализирана схема за разполагане на рекламни и информационни елементи на територията на к.к.Слънчев бряг-изток, по пакети (4 броя) и първоначални цени, посочени в Таблицата.Срок на действие на договорите за наем - 3 години.

№ по ред

№ по схема

ЛОКАЦИЯ

Зона

Размер

първоначална годишна тръжна цена

ТЕРЕНИ ЗА БИЛБОРДОВЕ

пакет

в лева без ДДС

             

1

15

Борд пред поликлиника

А

 4/3

5

1932

2

47

Борд преди кр-ще за х. Есперанто

А

 4/3

5

1932

3

76

Борд централна алея пред АД

С

 2/3

5

1040

4

81

Борд до Мол, до х. Роял Гардън, х. Орел

В

 2/3

5

882

5

83

Борд пред Мол

В

 4/3

5

1739

6

84

Борд улица преди Мол тупик

В

 4/3

5

1727

             

1

21

Борд след дискотека Мания

А

 4/3

6

1918

2

24

Борд след кр-ще на х. Свежест

А

 4/3

6

1981

3

28

Борд след кр-ще Мултиплейс

А

 4/3

6

1981

4

29

Борд след кр-ще Мултиплейс

А

 4/3

6

1932

5

31

Борд пред паркинг х. Арда

А

 4/3

6

1932

6

33

Борд срещу х. Дунав

А

 4/3

6

1932

7

36

Борд след х. Континентал

А

 4/3

6

1932

8

N1

Борд централна алея пред ЦКБ АД

С

 4/3

6

2079

9

N3

Борд централна алея пред Събуей

С

 4/3

6

2126

             

1

30

Борд пред х. Тракия плаза

А

 4/3

8

1918

2

34

Борд преди кр-ще х. Континентал, края на локалното

А

 4/3

8

1946

3

39

Борд след моста на реката

А

4/3

8

2989

4

40

Борд преди кр-ще за Какао

А

 8/4

8

5145

5

45

Борд след отбивка за х. Гранада, кр-ще Нобел

А

 4/3

8

1932

6

51

Борд преди кръгово кр-ще за Несебър

А

 4/3

8

2009

7

59

Борд срещу базар Феникс, х. Искър

В

 8/4

8

4536

8

60

Борд тревна площ до х. Свежест

В

 4/3

8

1739

9

82

Борд до Мол срещу х. Авлига

В

 4/3

8

1727

             

1

44

Борд с/у х. Русалка

А

 4/3

10

1918

2

46

Борд след отбивка за х. Нобел

А

 4/3

10

1918

3

48

Борд преди кр-ще за х. Есперанто

А

 4/3

10

1946

4

49

Борд пред КПП Есперанто

А

 4/3

10

1918

5

50

Борд след кр-ще за х. Есперанто

А

 4/3

10

1932

6

62

Борд до централна пешеходна зона срещу х. Глобус

В

 4/3

10

1739

7

64

Борд крайбрежна алея до х. Ларго

В

 4/3

10

1739

2. Търговете ще се проведат на 21.04.2016 г. от 11.00 часа българско време в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД, в к.к. Слънчев бряг (Главна дирекция), в заседателната зала на втори етаж, при следните условия:

2.1. Кандидатите участват поотделно за един или повече пакети, като класирането е на база на достигнатата пакетна цена. Съществуващите на някои места съоръжения не са собственост на „Слънчев бряг“ АД и съответно не са предмет на наемното правоотношение.

2.2. Началната тръжна годишна цена за всеки един от терените, предвиден за разполагане на РИЕ е съгласно стойностите, посочени в таблицата, без ДДС, в лева. Цената се оферира в левове за всяка позиция поотделно и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация. При еднократно заплащане на годишната цена се прави намаление 10% от цената по договора, а при двукратно - намаление с 5%. Върху наемната годишна цена ще се начислява ДДС;

2.3 Депозит за участие - 1000 лева за един пакет, която се превежда по банковата сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения; 

2.4. Тръжната документация за съответния пакет се закупува в „Слънчев бряг“ АД, к.к. Слънчев бряг - главна дирекция, всеки работен ден, в срок до 20.04.2016г., на цена 400лв. с ДДС и се получава в деловодството на дружеството на „2-ри етаж - „Технически сътрудник“;

2.5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16 часа българско време на 20.04.2016г.;

2.6. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - технически сътрудник, етаж втори. Изпратените по пощата документи следва да са получени до крайния срок за подаване на документи, т.е. до 16 часа българско време на 20.04.2016г.;

2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и „Слънчев бряг“ АД; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут;

2.8. Оглед на позициите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация и предварителна заявка;

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Тел. за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ__________________________

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

Моля, изтеглете прикачения файл.

 

“Слънчев бряг” АД

                                                            ЕИК 812020577

 

п.к. 8420, к.к.Слънчев бряг                                             e-mail: info@sunnybeachbg.net

Тел.: (0554) 22510, 22429, 22439                                     Факс: (0554) 22524, 22510

     

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“АД

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, писмо вх.№В53-00-108/30.06.2015г. на АПСК, с което по реда на чл.28 от ЗПСК се разрешава на „Слънчев бряг“ АД да сключи на договори за отдаване под наем на части от терени на дружеството, определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи, след провеждане на тръжна процедура, за 3 годишен срок, като наемните цени се формират въз основа на пазарни наемни цени и Решение №3.12.2016 от 24.02.2016г. по Протокол №3/2016г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

О Б Я В Я В А :

  1. Провеждане на публичен търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени (открити площи), определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи - билбордове, съгласно Актуализирана схема за разполагане на рекламни и информационни елементи на територията на к.к.Слънчев бряг-изток, приета с Протокол № 11/06.11.2013г. на ОбЕСУТ – Несебър, по пакети (10 броя) и първоначални цени, посочени в Таблицата.Срок на действие на договорите за наем - 3 години.

№ по ред

№ по схема

ЛОКАЦИЯ

Зона

Размер

първоначална годишна тръжна цена

ТЕРЕНИ ЗА БИЛБОРДОВЕ

пакет

в лева без ДДС

             

1

1

Борд преди кр-ще за х. Марвел, до Трафопост пред м-н Каза декор

А

4/3

1

2870

2

5

Борд ХЕЛЕНА, след кр-ще за х. Марвел

А

4/3

1

2800

3

7

Борд вх. паркинг х. Петерхаус, на такси стоянка

А

4/3

1

2700

4

8

Борд пред х. Петерхаус

А

4/3

1

2700

5

9

Борд близо до х. Велла

А

4/3

1

2740

6

53

Борд разширение на пред х. Велека, източно от х. Кавказ

В

4/3

1

2448

7

54

Борд разширение на до х. Плиска

В

4/3

1

2466

8

55

Борд тревна площ до х. Поморие

В

4/3

1

2430

             

1

11

Борд пред Казино голд, преди х. Полюси

А

4/3

2

2760

2

12

Борд преди кр-ще за Роял Мол

А

4/3

2

2740

3

17

Борд пред комплекс Авеню север

А

4/3

2

2740

4

20

Борд пред х. Централ, срещу дискотека Мания

А

4/3

2

2850

5

22

Борд р-т Фара, след дискотека Мания

А

4/3

2

2870

6

23

Борд пред х. Джой, преди кр-ще на х. Свежест

А

4/3

2

2780

7

57

Борд тревна площ до х. Поморие

В

4/3

2

2484

8

63

Борд до х. Дюн

В

4/3

2

2466

             

1

2

Борд преди кр-ще за х. Марвел

А

4/3

3

2800

2

3

Борд след кр-ще за х. Марвел

А

4/3

3

2780

3

4

Борд Лазур, след кр-ще за х. Марвел

А

6/3

3

4270

4

6

Борд след кр-ще за х. Марвел, п-инг Емона

А

4/3

3

2780

5

13

Борд след кр-ще за Роял Мол

А

4/3

3

2760

6

14

Борд преди поликлиника

А

4/3

3

2740

7

56

Борд тревна площ до х. Поморие

В

4/3

3

2520

8

58

Борд тревна площ до дискотека Лазур - колелото

В

4/3

3

2466

             

1

10

Борд Лазур кр-ще за дискотека Ориндж

А

8/4

4

7200

2

16

Борд пред Булбанк

А

4/3

4

2780

3

18

Борд пред комплекс Авеню юг

А

4/3

4

2760

4

19

Борд Централна алея

А

4/3

4

2800

5

61

Борд тревна площ срещу х. Хелиос

В

4/3

4

2466

6

65

Борд централна алея пред АД

С

4/3

4

3080

7

66

Борд централна алея пред Кубан - светещ

С

4/3

4

3740

8

67

Борд централна алея пред х. Джой

С

4/3

4

3069

9

N4

Борд централна алея пред ресторант Холистер

С

4/3

4

2448

             

1

15

Борд пред поликлиника

А

4/3

5

2760

2

47

Борд преди кр-ще за х. Есперанто

А

4/3

5

2760

3

76

Борд централна алея пред АД

С

2/3

5

1485

4

81

Борд до Мол, до х. Роял Гардън, х. Орел

В

2/3

5

1260

5

83

Борд пред Мол

В

4/3

5

2484

6

84

Борд улица преди Мол тупик

В

4/3

5

2466

             

1

21

Борд след дискотека Мания

А

4/3

6

2740

2

24

Борд след кр-ще на х. Свежест

А

4/3

6

2830

3

28

Борд след кр-ще Мултиплейс

А

4/3

6

2830

4

29

Борд след кр-ще Мултиплейс

А

4/3

6

2760

5

31

Борд пред паркинг х. Арда

А

4/3

6

2760

6

33

Борд срещу х. Дунав

А

4/3

6

2760

7

36

Борд след х. Континентал

А

4/3

6

2760

8

N1

Борд централна алея пред ЦКБ АД

С

4/3

6

2970

9

N3

Борд централна алея пред Събуей

С

4/3

6

3036

             

1

25

Борд преди казино х. Хризантема, пред Ащън хол

А

4/3

7

2850

2

26

Борд пред тенискорт Хризантема, срещу Мултиплейс

А

4/3

7

2740

3

27

Борд пред р-т Чучура, срещу Мултиплейс

А

4/3

7

2870

4

32

Борд спирка х. Арда

А

4/3

7

2740

5

35

Борд до х. Континентал

А

4/3

7

2740

6

38

Борд преди моста на р. Хаджийска

А

4/3

7

2850

7

43

Борд кр-ще за Какао, спирка Фрегата

А

4/3

7

2760

8

52

Борд преди кръг. кр-ще за Несебър, с-у вх.Аквапарк Котва

А

4/3

7

2800

             

1

30

Борд пред х. Тракия плаза

А

4/3

8

2740

2

34

Борд преди кр-ще х. Континентал, края на локалното

А

4/3

8

2780

3

39

Борд след моста на реката

А

4/3

8

4270

4

40

Борд преди кр-ще за Какао

А

8/4

8

7350

5

45

Борд след отбивка за х. Гранада, кр-ще Нобел

А

4/3

8

2760

6

51

Борд преди кръгово кр-ще за Несебър

А

4/3

8

2870

7

59

Борд срещу базар Феникс, х. Искър

В

8/4

8

6480

8

60

Борд тревна площ до х. Свежест

В

4/3

8

2484

9

82

Борд до Мол срещу х. Авлига

В

4/3

8

2466

             

1

41.42

Борд преди кр-ще за Какао, входа на пл. п-инг Фрегата

А

8/4

9

7200

2

85

Борд комплекс Какао бийч - кръгово

В

8/4

9

6615

3

N2

Борд централна алея пред х. Джой - светещ

С

4/3

9

3784

4

N5

Борд централна алея пред р-т Мамаситас

С

4/3

9

2970

5

N6

Борд централна алея пред р-т Чилипипърс

С

4/3

9

2970

             

1

44

Борд с/у х. Русалка

А

4/3

10

2740

2

46

Борд след отбивка за х. Нобел

А

4/3

10

2740

3

48

Борд преди кр-ще за х. Есперанто

А

4/3

10

2780

4

49

Борд пред КПП Есперанто

А

4/3

10

2740

5

50

Борд след кр-ще за х. Есперанто

А

4/3

10

2760

6

62

Борд до централна пешеходна зона срещу х. Глобус

В

4/3

10

2484

7

64

Борд крайбрежна алея до х. Ларго

В

4/3

10

2484

2. Търговете да се проведат на 04.04.2016 г. от 11.00 часа българско време в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД, в к.к. Слънчев бряг (Главна дирекция), в заседателната зала на втори етаж, при следните условия:

2.1. Кандидатите участват поотделно за един или повече пакети, като класирането е на база на достигнатата пакетна цена. Съществуващите на някои места съоръжения не са собственост на „Слънчев бряг“ АД и съответно не са предмет на наемното правоотношение.

2.2. Началната тръжна годишна цена за всеки един от терените, предвиден за разполагане на РИЕ е съгласно стойностите, посочени в таблицата, без ДДС, в лева. Цената се оферира в левове за всяка позиция поотделно и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация. При еднократно заплащане на годишната цена се прави намаление 10% от цената по договора, а при двукратно - намаление с 5%. Върху наемната годишна цена ще се начислява ДДС;

2.3. Депозит за участие - парична вноска от 1000 лева без вкл. ДДС за един пакет, която се превежда по банковата сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения;

2.4. Тръжната документация за съответния пакет се закупува в „Слънчев бряг“ АД, к.к. Слънчев бряг - главна дирекция, всеки работен ден, в срок до 31.03.2016г., на цена 400лв. с ДДС, която се заплаща по касов ил по банков път, по посочената в документацията сметка на „Слънчев бряг“ АД; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. Тръжната документация се получава в деловодството на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, административна сграда, 2-ри етаж, „Технически сътрудник“, след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи/получи тръжната документация; в случай че този документ е съставен на език, различен от българския, документа следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16 часа българско време на 01.04.2016г.;

2.7.Предложенията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - технически сътрудник, етаж втори. Изпратените по пощата документи следва да са получени до крайния срок за подаване на документи, т.е. до 16 часа българско време на 01.04.2016г.;

2.8. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и „Слънчев бряг“ АД; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут;

 

2.9. Оглед на позициите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация и предварителна заявка;

3. Реда, начина, условията за провеждане на търга и необходимите документи – съобразно изискванията, посочени в утвърдените тръжни условия.

Тел. за контакти: 0879 639 856 – С. Димитрова

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ__________________________

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

   На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, писмо вх.№В53-00-108/30.06.2015г. на АПСК, с което по реда на чл.28 от ЗПСК се разрешава на „Слънчев бряг“ АД да сключи на договори за отдаване под наем на части от терени на дружеството, определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи, след провеждане на тръжна процедура, за 3 годишен срок, като наемните цени се формират въз основа на пазарни наемни цени и Решение №3.12.2016 от 24.02.2016г. по Протокол №3/2016г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

З А П О В Я Д В А М:

 

1.      НАСРОЧВАМ процедура по провеждане на търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от терени (открити площи), определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи - билбордове, съгласно Актуализирана схема за разполагане на рекламни и информационни елементи на територията на к.к.Слънчев бряг-изток, приета с Протокол № 11/06.11.2013г. на ОбЕСУТ – Несебър, по пакети (10 броя) и първоначални цени, посочени в Таблица, представляваща приложение №1 към настоящата заповед. Срок на действие на договорите за наем - 3 години.

2.      Търговете да се проведат на 04.04.2016 г. от 11.00 часа българско време в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД, в к.к. Слънчев бряг (Главна дирекция), в заседателната зала на втори етаж, при следните условия:

2.1.Кандидатите участват поотделно за един или повече пакети, като класирането е на база на достигнатата пакетна цена. Съществуващите на някои места съоръжения не са собственост на „Слънчев бряг“ АД и съответно не са предмет на наемното правоотношение. Местонахождението на позициите и основните технически характеристики на билбордовете, които могат да се поставят, се съдържат в Таблицата, представляваща приложение №1 към настоящата заповед.

2.2.Начална тръжна годишна цена за всеки един от терените, предвиден за разполагане на РИЕ е съгласно стойностите, посочени в таблицата - Приложение №1, без ДДС, в лева.Цената се оферира в левове за всяка позиция поотделно и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация. При еднократно заплащане на годишната цена се прави намаление 10% от цената по договора, а при двукратно - намаление с 5%. Върху наемната годишна цена ще се начислява ДДС;

2.3. Депозит за участие - парична вноска от 1000 лева без вкл. ДДС за един пакет, която се превежда по банковата сметка на дружеството, посочена в тръжната документация, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложения; 

2.4. Тръжната документация за съответния пакет се закупува в „Слънчев бряг“ АД, к.к. Слънчев бряг - главна дирекция, всеки работен ден, в срок до 31.03.2016г., на цена 400лв. с ДДС, която се заплащакакто следва: в касата на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, или чрез банков превод по сметка на „Слънчев бряг“ АД в „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“  АД; плащането се извършва преди получаване на тръжната документация; разходите по заплащането  на тръжната документация са за сметка на лицата;

2.5. Тръжната документация се получава в деловодството на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг, административна сграда, 2-ри етаж, „Технически сътрудник“, след представяне на документ, от който да е видно лицето, оправомощено да закупи/получи тръжната документация; в случай че този документ е съставен на език, различен от българския, документа следва да бъде придружен с превод на български език;

2.6. Срок за подаване на предложения за участие в търга - до 16 часа българско време на 01.04.2016г.;

2.7. Предложенията за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик, в деловодството в административната сграда на „Слънчев бряг“ АД в к.к. Слънчев бряг - технически сътрудник, етаж втори. Изпратените по пощата документи следва да са получени до крайния срок за подаване на документи, т.е. до 16 часа българско време на 01.04.2016г.;

2.8. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат просрочени публични задължения към българската държава и „Слънчев бряг“ АД; лица, които са в ликвидация; лица, обявени в несъстоятелност или които са в производство за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за банкрут;

2.9. Оглед на позициите може да се извършва всеки работен ден, след закупуване на тръжната документация и предварителна заявка;

3. УТВЪРЖДАВАМ тръжната документация за отдаване под наем на частите от терени, за разполагане на рекламно-информационни елементи- билбордове, оформена поотделно за 10 броя пакети, представляващи Приложение №2 към настоящата заповед.

4. Реда, начина, условията за провеждане на търга, необходимите документи се посочват в тръжната документация.

5. Настоящата заповед да се публикува в един регионален вестник и на интернет страницата на „Слънчев бряг“ АД.

6. Допълнителна информация може да се получи всеки работен ден, от 9,00 до 16,00 часа, на адрес: к.к. Слънчев бряг, Административната сграда на „Слънчев бряг“ АД (Главна  дирекция), ет.1, тел.0879639856.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Неразделна част към заповедта са Приложение №1 - Таблица и Приложение №2 - Тръжна документация за 10 броя пакети.

 

 

ЗЛАТКО ДИМИТРОВ______________________________

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР „СЛЪНЧЕВ БРЯГ“ АД

На основание чл.244 от Търговския закон и чл.31, ал.3 от Устава на „Слънчев бряг“ АД, писмо вх.№В53-00-108/30.06.2015г. на АПСК, с което по реда на чл.28 от ЗПСК се разрешава на „Слънчев бряг“ АД да сключи на договори за отдаване под наем на части от терени на дружеството, определени за позиции за разполагане на рекламно-информационни елементи, след провеждане на тръжна процедура, за 3 годишен срок, като наемните цени се формират въз основа на пазарни наемни цени и Решение №3.12.2016 от 24.02.2016г. по Протокол №3/2016г. на Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД

Още статии ...

  1. Заповед 7 - 12.02.2015